MENU

Award 受賞歴

 • 2020年

  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   ハム・ソーセージ部門メダル受賞
  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   コンビニエンス・フード部門メダル受賞
 • 2018年

  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   ハム・ソーセージ部門メダル受賞
 • 2017年

  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   ハム・ソーセージ部門メダル受賞
  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   コンビニエンス・フード部門メダル受賞
 • 2014年

  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   ハム・ソーセージ部門メダル受賞
  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   コンビニエンス・フード部門メダル受賞
 • 2013年

  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   ハム・ソーセージ部門メダル受賞
 • 2012年

  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   ハム・ソーセージ部門メダル受賞
  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   コンビニエンス・フード部門メダル受賞
 • 2011年

  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   ハム・ソーセージ部門メダル受賞
 • 2010年

  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   ハム・ソーセージ部門メダル受賞
  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   コンビニエンス・フード部門メダル受賞
 • 2009年

  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   ハム・ソーセージ部門メダル受賞
  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   コンビニエンス・フード部門メダル受賞
 • 2008年

  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   ハム・ソーセージ部門メダル受賞
  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   コンビニエンス・フード部門メダル受賞
 • 2007年

  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   ハム・ソーセージ部門メダル受賞
  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   コンビニエンス・フード部門メダル受賞
 • 2006年

  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   ハム・ソーセージ部門メダル受賞
  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   コンビニエンス・フード部門メダル受賞
 • 2005年

  • DLG(ドイツ農業協会)国際食品品質競技会
   ハム・ソーセージ部門メダル受賞